Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

GOEDE WEEK EN PASEN 2014

Van dag tot dag. Een terugblik.

Parochies Blitterswijck, Wanssum en Castenray

Zaterdag 12 april 19.15 uur: H.Mis in Castenray opgeluisterd door het dameskoor o.l.v. Joop Simons. Organist Piet Kuijpers

Palmzondag 13 april 9.30 uur: H.Mis in Blitterswijck opgeluisterd door het kerkkoor o.l.v. Peter Wijnhoven. Organist Jos Wilmer

11.00 uur: H.Mis in Wanssum opgeluisterd het koperensemble o.l.v. Piet Poels.

In alle eucharistievieringen zijn palmtakjes gezegend die gelovigen na afloop van de viering mee naar huis konden nemen. Ook is in iedere eucharistieviering de intocht van de Heer in Jeruzalem herdacht. In de kerk van Wanssum met een Palmpasenprocessie door kinderen. Door deze kinderen zijn na afloop de 24 Palmpasenstokken naar zieken en ouderen van de parochie gebracht. In de kerken van Castenray en Blitterswijck is het lijdensverhaal in zijn geheel voorgelezen. In de kerk van Wanssum is alleen het evangelie van de intocht voorgelezen en uitgebeeld en daarna is in de verkondiging stil gestaan bij het verloop van de gehele Goede Week aan de hand van de Palmpasenstok.

Maandag 14 april 19.00 uur: Boeteviering voor meerdere parochies in de Paterskerk. De voorganger in die viering was pastoor Huub van Horne met assistentie van deken Harrie Smeets en pastoor Carl Müller. Vanaf half acht tot ruim acht uur hebben de drie pastores biecht gehoord.

Woensdag 15 april 19.00 uur : Chrismamis in de kathedraal.
Voor de 15e keer vindt de chrismamis in het bisdom Roermond op de woensdagavond in de Goede Week plaats. Pastoor Huub van Horne benadert ieder jaar andere parochianen om op uitnodiging van de bisschop de chrismamis mee te maken. Dit jaar werd Wanssum vertegenwoordigd door Nicole van Oorschot en de parochie van Castenray door Jeanne van Osch. Toon Claessens uit Castenray nam de plaats in van een vrijwilliger uit Blitterswijck die verhinderd was mee te gaan. Na de chrismamis werden de flesjes heilige oliën door bisschop Frans Wiertz, hulpbisschop Everard de Jong en vicaris-generaal Huub Schnackers overhandigd aan de parochievertegenwoordigers.
Het chrisma, de ziekenolie en de catechumenenolie zijn de drie heilige oliën die door de bisschop gewijd worden. Chrisma is de olie die gebruikt wordt bij de doop, bij het vormsel, een priesterwijding, een bisschopswijding, als teken verwijzend naar Christus, de Gezalfde. Ook bij de wijding van altaren wordt chrisma gebruikt. De catechumenenolie wordt bij de voorbereiding op het toedienen van het doopsel gebruikt, de ziekenolie bij de ziekenzalving.

Witte Donderdag 16 april: Voor de groepen 1 en 2 van de basisschool St. Anna te Blitterswijck een bijeenkomst in de kerk. De kruisweg wordt gelopen met aan het eind een kort bezoek aan de doopkapel.

De overgebleven H. Oliën van de parochies Blitterswijck, Wanssum en Castenray worden in de tuin van de pastorie in Blitterswijck 's middags verbrand.

19.15 uur: Plechtige H.Mis in de Grote Kerk te Venray. Opgeluisterd door een koor o.l.v. Riet Gardeniers. Organist is Jack Gardeniers. Beiden zijn uit Blitterswijck. Hoofdcelebrant: Deken Harrie Smeets. Predikant en concelebrant is pastoor Carl Müller. Overige concelebranten: Pastoor Jos Boon en pastoor Huub van Horne. Na de preek vond de voetwassing plaats. De aanbidding vond voor het eerst gedurende de gehele nacht plaats. Tot half acht op Goede Vrijdag. De organisatie was in handen van de jongerengroep.

Goede Vrijdag 17 april: Kruisweg o.l.v. van pastoor Huub van Horne voor de kinderen van de Basisschool st. Anna te Blitterswijck. Telkens in groepsverband vanaf 9.00 uur. 's Middags is er voor de kinderen van de basisschool De Peddepoel een kruisweg in de kerk van Wanssum die geleid wordt door leerkrachten. Om drie uur een kruisweg voor volwassenen in de kerk van Castenray, geleid door pastoor Huub van Horne die bij aankomst van statie V "Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen" de onlangs gerestaureerde statie eerst inzegent. Kruisdrager is Henk Classens.
De plechtige herdenking van het lijden en sterven van Jezus vindt plaats om 19.00 uur in de Paterskerk. De dienst wordt opgeluisterd door Kamerkoor uit Venray o.l.v. Marca Kusters uit Helden. Het lijdensverhaal volgens Johannes wordt voorgelezen door pastoor Huub van Horne (vertellersrol), deken Harrie Smeets (rol van Christus) en pastoor Jos Boon. (rol van allen) Daarna vindt de kruisverering plaats. Het derde deel van de viering is het ter communie gaan.

Zaterdag 18 april: 20.00 uur Er is één paaswake voor de parochies van Blitterswijck, Wanssum en Castenray die dit jaar plaats vindt in de kerk van Blitterswijck. De dienst wordt opgeluisterd door het kerkkoor o.l.v. Peter Wijnhoven. Vervangende organist is Mia Wijnhoven-Bronneberg. De paaskaars van Blitterswijck wordt ontstoken aan het gezegende vuur. Aan het eind van de viering wordt de paaskaars van Wanssum door kerkbestuurslid Theo Wijnhoven ontstoken aan de paaskaars van Blitterswijck. De paaskaars van Castenray wordt door kerkbestuurslid en vicevoorzitter Henk Classens ontstoken aan de paaskaars van Blitterswijck die tijdens de gehele viering een centrale plaats op het priesterkoor heeft gehad. Ze houden beiden de paaskaars vast met het gezicht naar het volk tijdens het slotlied: "U zij de glorie ". Tijdens de paaswake heeft ook de zegening van het water plaats gevonden. Jan van Meijel, adviseur van her kerkbestuur van Wanssum tapt gewijd water na de paaswake met een fles met daarop het etiket "Paaswater 2014" uit de kruik van Blitterswijck. Kerkbestuurslid Toon Claessens doet dat voor Castenray.

Paaszondag 19 april: 9.30 uur H. Mis in de kerk van Castenray opgeluisterd door het dames en herenkoor o.l.v. Joop Simons. Organist is Piet Kuijpers. De eucharistieviering in Wanssum om 11.00 uur wordt opgeluisterd door het gemengd koor en koperensemble o.l.v Poul van Rooij.

Tweede Paasdag 20 april: 9.30 uur. H.Mis in de kerk van Blitterswijck opgeluisterd door het Kerkkoor o.l.v. Peter Wijnhoven. Orgelbegeleiding door Mia Wijnhoven-Bronneberg. Om 11.00 uur is er een H.Mis in de kerk van Wanssum die wordt opgeluisterd door het St. Leonarduskoor o.l.v. Piet Kuijpers.

PalmPasen. PalmPasen. PalmPasen. PalmPasen. PalmPasen. PalmPasen. PalmPasen. PalmPasen. Heilige Olien. H Olien Verbrand. H Olien Verbrand. H Olien Verbrand. Kruisweg. Kruisweg.

 

 

Omhoog