Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

De aanpassing van het Onze Vader

Vanaf de eerste zondag van de Advent, op zondag 27 november 2016, zal in het Nederlandse taalgebied van de Rooms-Katholieke Kerk de nieuwe versie van het Onze Vader worden ingevoerd. Dit gebeurt gelijktijdig in Nederland en België, zo maakte de Nederlandse Bisschoppenconferentie eerder dit jaar bekend. Tot nu toe is er in Nederland en Vlaanderen een verschil in woordkeuze. Vanaf komende zondag is dat afgelopen. Over de juiste vertaling van het gebed is decennialang door kerkgeleerden gediscussieerd. Over en weer is er aan gesleuteld. Een commissie heeft nu van de beste vertaling uit de Vlaamse en Nederlandse versie één gebed gemaakt. De bisschoppen laten weten dat zij begrijpen dat het voor sommige gelovigen niet gemakkelijk zal zijn om afscheid te nemen van de oude vertrouwde tekst van het gebed des Heren. De oude tekst "en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven: en leidt ons niet in bekoring", wordt in de nieuwe versie: "en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade". Waarom een nieuwe vertaling? Wanneer God zich openbaart, gebeurt dit noodzakelijk op een bepaalde plaats en tijd, met de taal van dat moment en van die regio. Taal is constant in beweging en aan verandering onderhevig. Dit brengt de noodzaak mee om zowel de heilige Schrift alsook de liturgische teksten van tijd tot tijd opnieuw te vertalen. Al in 2001 had Rome alle bisschoppenconferenties opgedragen om de bestaande vertalingen van het missaal te herzien en te verbeteren. De bisschoppen van Nederland en België wilden niet wachten totdat alle teksten van het missaal in de volkstaal in de herziene en verbeterde versie ingevoerd gaan worden. Wat het Onze Vader betreft: dit gebed is door Jezus oorspronkelijk in het Aramees gesproken. De oudst bekende tekst van het Gebed des Heren, die ook als enige door de Kerk als geïnspireerd wordt erkend, is in de Griekse tekst. Wat de verandering van "bekoring" in "beproeving" betreft, in het Latijn "tentatio", in het Grieks "peirasmos", kan worden gezegd dat het woord beproeving beter aansluit bij de Griekse grondtekst. Bij bekoring denken de meeste mensen nu in eerste instantie aan aantrekking, aantrekkelijkheid, charme. De betere woordenboeken geven er ook een katholieke betekenis bij: verleiding tot zonde. Maar dat is niet meer de betekenis in het algemeen. Verder moet het volgende nog gezegd worden. God leidt ons niet in bekoring. Dat doet Hij nooit. Maar Hij stelt wel op de proef, van Abraham af. God laat niet toe dat we boven onze krachten beproefd worden. Wij hebben Gods hulp nodig, vooral in strijd tegen de macht van het kwaad.

 

 

Oude Nederlandse tekst Oude Vlaamse tekst
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw naam,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Latijnse Tekst Nieuwe gemeenschappelijke
Nederlands-Vlaamse vertaling
Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum:
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

 

Aanvullende info: Onze Vader (Nationale Raad voor Lithurgie

Mogelijke bladmuziek: Onze Vader partituur