Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

ST ANNAKAPEL

Geschiedenis  

Heropening 2000  

Foto's  

Tabernakel  

Beknopt  

Klok  

donderdag 26 juli Feestdag Sint Anna
Bedevaart door Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden.
Tienray- Blitterswijk (6 + 6 km)
Een niet te lange tocht op de Feestdag van St. Anna. We begonnen om 10.15 uur in de Maria-pelgrimskerk van Tienray. Rond 12.00 uur waren we in de St.Annakapel in Blitterswijk voor een bezinning tot besluit. Om 13.30 uur wandelden we langs een andere weg weer 6 km terug naar Tienray. Foto's van deze tocht en een verslag

 

Video opname 500 jaar St Annakapel Blitterswijck. 500 jaar St Annakapel Blitterswijck

Foto van de Sint Annakapel

De St Annakapel is gelegen aan de Beeteweg nr 1.

 

Het nieuwe tabernakel in de kapel  

St AnnaLied  


Nieuw Kazuifel  


H. Anna, Patrones tegen Vrouwenkwalen  


Links naar "andere" H. Anna sites
 

ALGEMEEN

Heilige Anna
Anna wordt genoemd in een apocrief (niet canoniek erkend) bijbelgeschrift uit de tweede eeuw na Christus, het proto-evangelie van Jacobus. (Dit evangelie wordt door de kerk niet officieel erkend en is daarom ook niet in de bijbel opgenomen.)
Anna, de echtgenote van Joachim, wordt daarin als de moeder van Maria betiteld. Historische details zijn er echter over haar niet bekend. Zoals bekend is de heilige Anna pas op zeer hoge leeftijd moeder geworden van Maria. Hierom is zij de voorspraak geworden voor onvruchtbaren en voor vrouwen in verwachting.
Zij wordt in Bretagne (Fr .) door de schippers als patroonheilige aangeroepen.

Anna komt van de joodse naam Hanna, dat ontferming betekent.

Sinds de zesde eeuw wordt zij in het Oosten vereerd, haar feestdag is daar op 25 juli. Bij ons in het Westen wordt zij sinds de 7e eeuw vereerd. Omdat wij op 25 juli Jacobus vieren, is haar feestdag hier vastgesteld op 26 juli (in 1584).

Vele beroepen, vooral in Vlaanderen, kozen haar als patrones: mijnwerkers, meubelmakers, houtdraaiers, kleermakers en borduursters.

Anna te drieën is ontstaan in de 14e eeuw. De kunstenaars wilden hiermee tot uitdrukking brengen de leer van de onbevlekte ontvangenis van Maria, die toen vastere vormen kreeg. Maar de volksdevotie concentreerde zich op de H. Anna, de moeder van Maria en Jezus' grootmoeder.

 

DONATEURS GEVRAAGD

Er zijn voor de kapel nog steeds een aantal attributen nodig, zoals een mooie Godslamp. Hiervoor kan een bijdrage worden gegeven.

Mensen die dit idee een warm hart toedragen nodig ik uit een willekeurige bijdrage over te maken op Doelbijdrage Parochie OLV Geboorte Blitterswijck, met het rekeningnummer: 15.63.113.260, onder vermelding van 'Attributen St. Annakapel'.

 

Omhoog
 

NIEUW KAZUIFEL

Intussen is door onze pastoor het nieuwe witte kazuifel gekocht

Vele parochianen hebben ons hierin gesteund door giften van fl 25,- tot enkele honderden guldens.
Het nieuwe kazuifel is al voor het eerst gedragen door Mgr. de Jong tijdens de opening van de kapel.

 

Omhoog
 

 

H. ANNA Patrones tegen Vrouwenkwalen.

Wist u dit al..???

Een Hoofdstuk uit het boek Ziekte en Zaligheid,  


Heilige 'genezers' in Nederlandse bedevaartsoorden van Jeroen de Jong.

Samen met dit werk staan in zijn boek nog 11 andere Heilige genezers met hun parochies beschreven.

Tip: Wilt u dit hele verhaal rustig kunnen lezen, 'save' het dan:
Bestand, Opslaan als. (File, Save as).

De Engel bij de poort

Anna en Joachim waren reeds jaren getrouwd, maar tot hun groot verdriet niet gezegend met nakomelingen. Totdat volgens de overlevering Anna op hoge leeftijd - ongeveer 40 jaar - het leven schonk aan een dochter. Zij gaven haar de naam Maria. Vanwege deze geschiedenis zijn zwangerschap en geboorte belangrijke medische patronaten van Anna. In het Noord-Limburgse Blitterswijck wordt zij sinds eeuwen vereerd.

Over het leven van Anna is niets met zekerheid bekend. In de bijbel wordt zij niet genoemd. Wat we over haar weten berust op apocriefe boeken, waarvan de belangrijkste het proto-evangelie van Jacobus is, uit de tweede eeuw. Volgens verschillende bronnen leidden Anna en haar echtgenoot Joachim een vroom leven. Hun aanzienlijke inkomsten deelden zij jaarlijks in drieën; een deel voor de armen, een deel voor de tempel en het laatste deel voor henzelf.

     Wanhopig waren zij door het uitblijven van nakomelingen. Volgens een van de legenden werd dat in die tijd door de omgeving als een schande gezien. Daarom zou aan Joachim zelfs een keer de toegang tot de tempel ontzegd zijn, als ware hij uitgesloten van Gods zegen. Hierop trok Anna zich terug in de tuin, waar ze een vogelnest met jongen vond. Vol devotie richtte zij opnieuw haar gebed tot God, dat Hij haar toch zou schenken wat Hij ook aan de dieren gaf.

 

Omhoog
 

De ontmoeting van Anna en Joachim bij de gouden poort van Jeruzalem, door Nicolas Dipre. De schilder benadrukt de mistieke zin van de ontmoeting, doordat hij een engel de hoofden naar elkaar toe laat buigen

    

Toen verscheen haar een engel, die vertelde dat zij' naar de Gouden Poort van Jeruzalem moest trekken. Daar trof zij haar man. Bij deze ontmoeting zou Anna het kind in de moederschoot ontvangen hebben, waarmee niet bedoeld wordt dat de echtelieden bij de Gouden Poort vleselijke gemeenschap hadden. De ontvangenis was een ingreep van God en derhalve onbevlekt. Na twintig jaar wachten kreeg Anna dan toch nog een kind. Het kreeg de naam Maria, de latere moeder van Jezus. De samenkomst van Joachim en Anna onder de Gouden Poort geldt sinds de dertiende eeuw als het symbool van Maria's onbevlekte ontvangenis. Reeds uit de vroege Middeleeuwen is van verschillende plaatsen in West-Europa bekend dat er een bijzondere verering van Anna was. De grote opbloei hiervan begon echter pas in de dertiende eeuw. De kruisvaarders namen relieken van haar mee en introduceerden zo haar verering in het Westen. De wijd verbreidde cultus kende haar hoogtepunt in de vijftiende eeuw. Sindsdien heeft Anna zich echter zeer wel onder de heiligen weten te handhaven. Haar belangrijke plaats in de kerk blijkt onder meer hieruit, dat vanouds van de weekdagen de dinsdag aan haar is toegewijd. Door haar geschiedenis groeide Anna uit tot een belangrijk symbool van het moederschap. Zij heeft verschillende feestdagen gekend, maar sinds 1584 heeft zij,

Anna-te-Drieën, houtsnede van Hans Baldung Grien, 1511. Het gebaar van Anna naar het geslacht van Jezus is waarschijnlijk bedoeld om de aandacht van de toeschouwer te vestigen op de besnijdenis, het joodse initiatieritueel,dat Zijn komst op aarde als mens accentueert.De manspersoon is Jozef, die geen deel neemt aan het gebeuren; hij zou ingedut zijn. De dorre boom is symbool voor het kruis, en de druiven staan voor de eucharistie of het lijden van Christus. op gezag van paus Gregorius XIII, de zesentwintigste juli als haar feestdag. Ze deelt deze met Joachim.
     Hoewel het niet zeker is of Anna ooit haar kleinkind gezien heeft, wordt ze sinds de veertiende eeuw in de christelijke kunst vaak weergegeven in het gezelschap van Maria en Jezus. Deze beeldengroep heet Anna-trits, of Anna-te-Drieën. Vooral in de Nederlanden en Duitsland was dit een populaire voorstelling.

Mede doordat de Anna-devotie op deze wijze vorm kreeg, heeft zij de typische trekken van een moedercultus. De Heilige Moeder Anna appelleert aan gevoelens van warmte, veiligheid en geborgenheid. Ze was een van de lievelingsheiligen van de katholieken en haar vele patronaten hebben vaak met haar moederschap te maken. Zo was ze patroon van kinderloze en zwangere vrouwen, van verloofden en jonggehuwden, van huismoeders en thuis werkende vrouwen. De Zusters van de heilige Anna werkten vaak in de ziekenzorg, in kinder- en weeshuizen. Uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw is bekend dat sommige zwangere vrouwen in Noord-Brabant bij voorkeur naar een ziekenhuis met de naam Anna gingen. Daar hield immers Anna een oogje in het zeil.
     België kent ongeveer dertig Annakerken en er waren in het verleden verschillende Sint Annaputten tegen oogziekten en koorts, onder meer in Laken, Roosbeek, Ouderchem en Mechelen. Belgische vrouwen die een man wilden vinden, trokken naar Wolvertem of Bottelare.
     Ook in West-Duitsland was haar patronaat ter verkrijging van een man wijd verbreid. Een bekende verzuchting getuigt daarvan: 'Heilige Sankt Anna, gib alle Meitschi Manna'.
     Op veel plaatsen in het Duitse taalgebied werd water in haar naam gezegend: aqua sanctae Annae. Het gold als geneesmiddel bij een breed scala van 'noden': tegen koorts, voor zwangere vrouwen, tegen hoofd-, borst- en buikpijn en tegen bezetenheid. Eind vijftiende eeuw wordt zij ook genoemd als patroon tegen de pest. In de zestiende eeuw beschermde ze tegen 'onverdiende schaamte', ofwel kleuren, rood-worden, blozen.
     Ook was zij patroon van de schrijnwerkers, omdat ze als een kostbare schrijn Maria had gedragen. Mijnwerkers zagen in haar de beschermster van verborgen schatten, terwijl de goudsmeden haar eerden om de 'kostbare parel' die zij had voortgebracht.

 

Omhoog
 

     Een van de oudste plaatsen in Nederland met een Annaverering is Sint Anna ter Muiden in Zeeuws-Vlaanderen. Hier nam Anna van de dertiende eeuw tot 1604 een bijzondere plaats in. Hoewel zij hier vooral gold als patroon der zeevarenden, is er ook een zestiende-eeuws lied bekend dat vertelt van pelgrims die op zó juli naar Sint Anna ter Mulden trokken, 'om kind te dragen'. De cultus in deze plaats eindigde waarschijnlijk in -i 604, toen tijdens de Tachtigjarige Oorlog de troepen van de Noordelijke Nederlanden westelijk Zeeuws-Vlaanderen veroverden en de katholieke eredienst verboden werd.
     In Noord-Brabant is Anna vanouds ook bekend als een hemelse koppelaarster. 'Naar sint Anneke voor een Manneke' was een bekend gezegde. Vooral in het dorp Molenschot bij Breda wordt zij hierom vereerd. Ook aan het eind van de twintigste eeuw is de verering hier nog springlevend. Rond haar feestdag houdt men hier een Annaviering met kinderzegening, jaarmarkt en kermis. Hoewel de gelovigen tegenwoordig in het algemeen weinig ruchtbaarheid geven aan een gebedsverhoring, loopt het soms toch in de gaten. Een onverdacht blad als Ouders van Nu bevatte in september I997 een ontroerende geschiedenis uit Molenschot. De achtendertigjarige Beatrijs was na een aantal intense affaires opnieuw alleen. Ze wilde graag een kind en met de deadline in zicht, dacht ze erover Bom-moeder te worden. Vervolgens sprak ze er met haar vader over. Hij was niet geschokt, maar het leek hem minder gezellig. Vol vertrouwen ging hij in het Brabantse land op zoek naar een vent. Na vier maanden zou hij met een oplossing komen. Aan het eind van die periode kwam Beatrijs op een zondag weer thuis, maar helaas, pa had geen partner bij de hand. Hij had een betere oplossing. Met vader en moeder, drie broers, een zus, twee tantes en een nichtje werd Beatrijs die dag op sleeptouw genomen naar Molenschot bij Breda. Haar vader sprak hier plechtig: 'Lieve Trijs, dit is het dorp van de heilige Anna. Op deze plaats komen sinds jaar en dag vrijgezelle vrouwen bidden voor een man. Bid bij Anneke voor een manneke en binnen een jaar staat de man van je leven voor je. 'Samen met haar familie heeft Beatrijs die middag kaarsen gebrand en intens gebeden voor een man. Hoewel ze niet meer bijzonder kerks was, hechtte zij' veel waarde aan deze gebeurtenis. Enige maanden later stapte Roel haar leven binnen.
     Het Noord-Limburgse Blitterswijck kent sinds het begin van de zestiende eeuw een bijzondere Anna-verering. Tussen 1509 en 1514 stichtten Dirk, heer van Blitterswijck, en zijn echtgenote Jutta van Appeltern aan de westrand van het dorp een kapel ter ere van Anna en tevens ter ere van Johannes de Doper. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kapel in 1635 verwoest door plunderende Kroaten, in dienst van Spanje. Volgens overlevering bleef het houten beeldje van Anna-te-Drieën op wonderbaarlijke wijze gespaard. Anna draagt Maria op de rechterarm, terwijl Maria het kindje Jezus op schoot heeft. Het beeld is nog altijd in bezit van de parochie. In de kapel werd gewoonlijk op de dinsdag een mis te hare ere gelezen. Enkele jaren later, in 1638, was de kapel weer herbouwd.
     Door de eeuwen heen kwamen op 26 juli, haar feestdag, veel mensen naar Blitterswijck om in de kapel te bidden. Op deze dag werd ook de Sint Anna- of kleine kermis gevierd. En we weten dat er een enkele keer - in 1691 - zelfs een processie uit het naburige dorp Horst op deze feestdag ter bedevaart kwam. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw liep de belangstelling echter terug.

 

Omhoog
 

     In 1833 werd een nieuwe kapel gebouwd; de oude was te bouwvallig geworden. De nieuwe kapel werd opgetrokken in de nuchtere waterstaatsstijl die toen gebruikelijk was. Achttien lindebomen omgaven de kapel. Het gebedshuis beschikte over welgeteld één ex-voto, afkomstig van een vrouw uit Kevelaer die meende dat zij haar genezing aan Anna te danken had. Dit was de enige verwijzing naar het medische patronaat van Anna in deze kapel. Samen met andere historische schatten is dit voorwerp vernietigd of verdwenen. Dit is waarschijnlijk gebeurd in het laatste halfjaar van de Tweede Wereldoorlog, toen Blitterswijck frontgebied was. In die maanden zijn 89 van de 115 woningen die het dorp telde zwaar beschadigd of verwoest. Ook de kapel raakte beschadigd; kerk, school en kasteel werden vernietigd-.
Mevrouw Kuypers, weduwe van koster Zegers van de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Blitterswijck, wordt in 1997 negentig jaar. Ze kan niet meer goed zien, maar weet nog het nodige over het dorp uit haar jeugdjaren. 'In mijn tijd kwamen er geen pelgrims meer naar Anna, ik weet alleen nog van de wekelijkse mis in de kapel. En we hadden een kleine kermis op een van de pleintjes in het dorp, op de zondag en maandag onder het octaaf. Dan stond er een draaimolen en een Kop van jut, en andere kleine attracties. Maar levende muziek was er niet bij. Na de oorlog was ook de Anna-kapel beschadigd. Maar nadat ze een beetje hersteld was, hebben we die als noodkerk gebruikt, tot kerstmis 1951. Toen was de parochiekerk herbouwd. Sindsdien hebben we gedurende de zomermaanden één keer per week op een doordeweekse dag de mis gelezen in de kapel. In de winter kon het gebouw niet meer gebruikt worden, omdat we er geen elektriciteit en verwarming hadden. De kermis is wegens gebrek aan belangstelling in in 1963 opgeheven. Maar dit jaar hebben ze de kermis toch weer verplaatst van begin september naar eind juli. Misschien blijft het nu wel zo.'
     'Er is altijd wel belangstelling voor de mis in de kapel', vertelt Peter Wijnhoven, elektromonteur van in de dertig en lid van het kerkbestuur. 'Een kleine twintig menen komen naar de viering. Het merendeel uit de eigen parochie en een enkeling komt van een camping in de buurt. Deze zomer is in de kapel geen mis meer gelezen, omdat de parochie tijdelijk geen priester heeft. Maar in het najaar komt er een nieuwe pastoor en ik hoop dat hij zomers één maal per week in de kapel de mis kan lezen. 'Het zou mooi zijn als dat op dinsdag kan.
 
  Bronvermelding: Uitgeverij Boom | Belvédère

 

Links naar andere Sites over St. Anna en Joachim

Anna en Joachim

 

Omhoog
 

 

LIED van Sint Anna:

MOEDER ANNA LUID EN BLIJ
MOET TOT U MIJN LOFLIED RIJZEN
MOEDER VAN GODS MOEDER WIJ
MOETEN UWE GLORIE PRIJZEN
STRAALT ER OP DE DOCHTER EER
'T SCHITTERT OP DE MOEDER WEER (BIS)

WAAR DE ZON HAAR STRALEN SCHIET
VLOEIT VAN DUIZEND DANKB'RE TONGEN
'T U VERHEFFEND ZEGELIED
STEEDS DOOR D'ENGELEN MEEGEZONGEN
PRIJZEND GODS GEHEIMENIS
DIE IN U VOLTROKKEN IS (BIS)

WONDER ZONDER WEDERGA
VLEK'LOOS HEBT GIJ HAAR ONTVANGEN
DOOR DEN HEREN HEILGENA
'T KIND VAN MOEDERLIJK VERLANGEN
ANNA JA ALLEEN UW KIND
IS ALDUS DOOR GOD BEMIND (BIS)

EN IK ZOU NIET LUID EN BLIJ
U IN UWE DOCHTER PRIJZEN
WAAR DOOR HEEL DER EEUWEN RIJ
'T LOFLIED VOOR U OP BLEEF RIJZEN
WIE WERD ALS UW VLEK'LOOS KIND
MEER DOOR D'EEUWEN HEEN BEMIND? (BIS)

VAN UW DOCHTER ZONDER SMET
STRAALT DE WEERGLANS OP U NEDER
EN UW MOEDERLIJK GEBED
TOT HAAR ZOON KOMT VRUCHTBAAR WEDER
MOEDER VAN GODS MOEDER GIJ
ANNA BID DAN BID VOOR MIJ. (BIS)

 

 

Omhoog