Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Preek Christus koning

Preek op het hoogfeest van Christus koning in eucharistievieringen waarin stil gestaan werd bij 75 jaar bevrijd zijn. ( Oirlo 23 november 11.00 uur; Castenray 23 november 19.15 uur; Blitterswijck 24 november 11.00 uur ) Deze preek werd ook gehouden op 24 november tijdens de Mis in de kerk van Wanssum om 9.30 uur. Evangelie: Lucas 23,35-47
Het evangelie wil ik verkondigen door het woord vrijheid centraal stellen. We vinden vrijheid allemaal belangrijk. Vijfenzeventig jaar geleden bevrijd. Velen hebben hun leven gegeven. We gedenken hen vandaag in een geest van respect en dankbaarheid. Wereldwijd is er een hunkering, een diep verlangen naar vrijheid. Je komt het overal tegen. Er wordt over gezongen. Volken vechten voor vrijheid. Mensen geven er hun leven voor. Mensen verzetten zich tegen allerlei soorten van discriminatie. Want discriminatie, vooral op basis van geloof en ras, beperkt de vrijheid. Komende woensdag zullen 's avonds een groot aantal kerken in de wereld rood verlicht zijn. Een dag die daarom wordt genoemd: redwednesday. Daarmee wordt getuigenis afgelegd. Het recht van vrijheid van geloof voor iedereen. Weer anderen zoeken economische vrijheid. Ze willen onafhankelijk zijn. Ze willen zelf hun eigen boontjes doppen. Ondanks 75 jaar vrijheid, 75 jaar bevrijding, ervaren mensen onvrijheden. Omstandigheden of mensen die je beperken, belemmeren of zelfs onderdrukken. Velen voelen zich gefrustreerd, teleurgesteld, ontevreden. De vele protestdemonstraties zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. Op allerlei wijzen hunkeren mensen naar vrijheid. Je komt het overal tegen. Daarom wil ik vandaag in het weekend dat de kerk het feest viert van Christus Koning laten zien van de vrijheid die Jezus geeft. Hij is gekomen om aan armen het evangelie te brengen, om gevangenen vrijlating te verkondingen. Jezus bevrijdt ons van angst. Met al onze techniek kunnen wij niet alle ziektes en ongelukken voorkomen. In onze moderne wereld die door velen wordt gezien als een maakbare wereld is nog veel onzeker. Hoeveel mensen lopen niet rond met stress, vanwege zorgen of angsten voor iets dat hen zou kúnnen overkomen. Vandaar dat Jezus zegt: "Komt allen tot Mij en ik zal u rust en verlichting geven". Jezus bevrijdt ons van ons eigen ik, van onszelf. Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 8 vers 34 "Alwie zonde doet, is slaaf van de zonde". En een slaaf is niet vrij. Het klinkt heel erg ongunstig als je van iemand zegt: "Hij of zij is een egoist; denkt egocentrisch; heeft eigendunk, is eigenwijs; is nogal zelfingenomen; is uit op zelfverheerlijking".Wie alleen maar over zichzelf praat en weinig belangstelling heeft voor anderen wordt nooit beschouwd als een beminnelijke persoonlijkheid die mensen aantrekt. Dan geef je je eigen ego een te grote plaats. Je bent dan een slaaf van jezelf. Onvrij. Ten slotte: Jezus bevrijdt ons van schuld. We weten allemaal dat wegpraten en wegdrukken van schuld niet goed is. Want het komt later weer terug in de vorm van gewetenswroeging of met jezelf in de knoop zitten. De eerste die in het paradijs komt is, die door Jezus wordt vrijgesproken, is de goede moordenaar. Hij die spijt had over zijn daad. Hij die God vreesde. Leven in vrijheid, dat is waar de hele wereld naar op zoek is. Jezus geeft vrijheid. Maar geen echte innerlijke vrijheid zonder banden en verbondenheid met mensen. Geen vrijheid aan degenen die de geboden van de Heer aan zijn laars lapt. Dankzij Hem draait het leven niet meer om mijzelf, maar om God en onze naasten. Mijn leven krijgt ook een doel wat verder reikt dan dit bestaan. In de prefatie van het hoogfeest van Christus Koning staat het als volgt verwoord:" Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven, alles heeft Hij volbracht om onze vrede te worden. Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping. Hij zal voor U een koninkrijk verwerven, God, een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde, recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede". En ik wil eindigen met een gebed toegeschreven aan Sint Franciscus:" Heer, maak mij tot werktuig van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is; tot vergeving stemmen waar onrecht is; eendracht stichten waar verdeeldheid is; waarheid verkondigen waar dwaling is; geloof brengen waar twijfel is; hoop wekken waar wanhoop is, licht brengen waar duisternis is; vreugde brengen waar droefheid is. Laat mij veeleer trachten te troosten, dan getroost te worden, te begrijpen dan begrepen te worden, te beminnen dan bemind te worden. Want het is door te geven, dat men ontvangt, door te verliezen dat men vindt, door te vergeven dan men vergiffenis krijgt, en door te sterven, dat men verrijst tot eeuwig leven".

Amen.