Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Marcusprocessie in Blitterswijck

Op woensdagavond 25 april 2018 werd in de kerk van Blitterswijck om 19.00 uur een extra H. Mis opgedragen en vond aansluitend de Marcusprocessie plaats. Voor het laatst gebeurde dat méér dan vijftig jaar geleden. Tijdens de viering werd na een korte predicatie een bronzen plaquette met daarop een afbeelding van Marcus onthuld en ingezegend door pastoor Huub van Horne. Tijdens de Processie droeg hij de plaquette die na afloop een plaats kreeg in de vitrine van de kerk. Het Evangeliarium werd gedragen door diaken Guido van Dierendonck uit Venray. Herman Elbers droeg het processiekruis. Helemaal voorop liep doedelzakspeler Gilian Hettinga uit Heemskerk die de Processie muzikaal opluisterde. Processiegangers zagen bewoners en omstanders die zich de ogen uitkeken. Zo van, wat gebeurt hier? Door de Kasteellaan trok de Processie naar het terrein van de kasteelruïne. Daar aangekomen sprak de pastoor het volgende gebed uit: "God, met uw hulp vertrouwen wij het zaad toe aan de aarde, waar het vrucht zal dragen door de kracht die Gij het geeft. Vul overvloedig aan wat aan onze arbeid ontbreekt, want Gij zijt de enige die groei schenkt aan het gewas. Ook de geestelijke vruchten danken wij vóór alles aan U. Laat onze arbeid slagen zodat de aarde ons overvloedige oogsten schenkt en wij met de gaven van uw voorzienigheid altijd bijdragen tot uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer". Nadat de gelovigen enkele gebeden hadden uitgesproken las de diaken voor uit het begin van het evangelie volgens Marcus. (Mc. 1,1-8) Bij terugkomst in de kerk werd de litanie van alle heiligen gebeden met onder andere de volgende smeekbeden voor verschillende noden: "Dat Gij ons wilt sparen, wij bidden U, verhoor ons. Dat Gij ons wilt brengen tot een waarachtige boetvaardigheid, wij bidden U, verhoor ons. Dat Gij ons in uw heilige dienst wilt sterken en bewaren, wij bidden U, verhoor ons. Dat Gij al onze weldoeners het eeuwig heil wilt schenken, wij bidden U, verhoor ons. Dat Gij vruchten van de aarde wilt schenken en bewaren, wij bidden U, verhoor ons". De Litania maior (litanie = smeekbede) is een bid- en boeteprocessie die door paus Gregorius de Grote in 590 in Rome werd ingesteld en jaarlijks op 25 april werd gehouden. Deze Processie breidde zich al gauw uit. Deze dag was belangrijk voor de boeren omdat het bepalend werd geacht voor de weersgesteldheid in de periode erna. Er moet worden opgemerkt dat hoewel de Processie op de feestdag van St. Marcus wordt gehouden er geen direct verband is met het later ingevoerde Marcusfeest. Desalniettemin werd/wordt deze Processie in veel landen Marcusprocessie genoemd. In Blitterswijck werd een verbinding gelegd waarbij H. Mis en Processie ook inhoudelijk op elkaar aansloten. De Processie werd gehouden om Gods ontferming af te smeken in alle lichamelijke en geestelijke nood en in het bijzonder Zijn zegen af te smeken voor de vruchten dezer aarde. Doedelzakspeler Gilian Hettinga eindigde het geheel met een fraai uitgevoerd slotstuk. Omdat de deur van de hoofdingang van de kerk nog openstond kon men niet alleen horen maar ook zien dat het buiten ineens was gaan regenen. Goed voor de groei van de vruchten der aarde. Het was een dag die door weermannen voorspeld was met een neerslagkans van 70 procent. Gelukkig bleef het droog tijdens de Processie. Peter Wijnhoven maakte een fotoreportage van zowel de H. Mis als de Marcusprocessie die als bijzonder geslaagd mag worden genoemd. De foto's werden geplaatst op de website van de parochie.
Omhoog

Foto's van de Marcusprocessie