Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Terugblik Kruisprocessie 2019

Na een onderbreking van circa vijftig jaar vond op de tweede kruisdag, dinsdag 28 mei 2019, op initiatief van pastoor Huub van Horne in Blitterswijck weer een kruisprocessie plaats. Het was even spannend. Zou de processie kunnen uittrekken zonder doornat te worden? Donkere dreigende wolken waren te zien. Rond half een had het op die dag gestortregend. Halverwege de middag klaarde het op maar hoe meer de middag eindigde, des te meer veranderde het aanschijn van de lucht. Er is regen gevallen maar niet van betekenis. De meeste deelnemers, in totaal 29, hadden voor de zekerheid een paraplu meegenomen. Buiten Blitterswijck waren deelnemers afkomstig uit negen andere plaatsen. Vóór aanvang van de processie zegende de pastoor een Byzantijns kruisje dat hij droeg als borstkruis tijdens de tocht die liep o.a. langs de kloostermuur uit 1903, fruitboomgaard en kasteelruïne. Het Byzantijns kruisje heeft de vorm van een Russisch kruis en wat het meest opvalt aan het Russisch-Orthodox kruis zoals het over het algemeen wordt genoemd is de schuine balk. Dit wordt gezien als symbool tussen hemel en aarde, tussen hades en paradijs, waartussen Christus stierf. De schuine balk die van rechtsonder naar linksboven gaat symboliseert ook de goede moordenaar die berouw toonde over wat hij gedaan had. Voor hem gingen de woorden van Christus als eerste in vervulling: "Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs". We leven allen van Gods barmhartigheid. Een deel van de litanie van alle heiligen werd al in de kerk gebeden. Daarna speelde doedelzakspeler Gilian Hettinga uit Heemskerk "Amazing Grace". Hierna kon de processie uittrekken. Vooraan in de processie werd het Latijnse kruis gedragen door acoliet Herman Elbers. Gilian speelde op zijn doedelzak tot aan de kasteellaan. Vanaf de kasteellaan, langs de fruitboomgaard lopend, werd er gebeden. Kapelaan Martoma en Tinie Claessens baden voor. Bij de kasteelruïne werd de litanie vervolgd door de pastoor. Hij memoreerde dat vijfenzeventig jaar geleden het kasteel verwoest is geworden en daarna niet meer is opgebouwd. De eveneens in het najaar van 1944 verwoeste kerk is wel opgebouwd. De pastoor sprak de vurige wens uit dat er weer nieuw leven komt in de kerk en daarom wilde hij aan de bestaande litanie de 14 noodhelpers toevoegen. Bij aankomst in de St. Annakapel werden de 4 ijsheiligen en 14 noodhelpers aangeroepen. De namen van de 4 ijsheiligen zijn: Marmertus, Pancratius, Servatius en Bonifatius. De namen van de 14 noodhelpers zijn: Achiatus, Barbara, Blasius, Catharina van Alexandrië, Christoforus, Cyriacus, Dyonisisus van Parijs, Egidius, Erasmus, Eustachius, Georgius, Margaretha van Antiochië, Pantaleon, Vitus. Drie houten beelden van noodhelpers waren op de eikenhouten communiebank uit de negentiende eeuw geplaatst: H. Blasius, H. Catharina van Alexandrië, naar wie sinds 2009 een kapel in de kerk is genoemd en H. Christoffel naar wie de cultuur-historische wandeling is genoemd. De smeekbeden voor verschillende noden waren deels uit de liturgie van Johannes Chrysostomus. Doedelzakspeler Gilian eindigde de geslaagde processie met een mooi uitgevoerd muzikaal werk. Precies om zeven uur droeg kapelaan Martoma die op 25 april 2019 in India de priesterwijding ontvangen had voor het eerst in Blitterswijck de H. Mis op. In concelebratie met kapelaan Piet Houben uit Panningen en de pastoor. De ingetogenheid en rust waarmee Marthoma de H. Mis opdroeg maakte op velen indruk. De H.Mis werd opgedragen ter ere van de 14 noodheiligen zoals de noodhelpers ook worden genoemd. In de voorbede werd o.a. gebeden voor Paul Bronneberg die op deze dag vijfentwintig jaar geleden tot priester werd gewijd. Samen met acht anderen. Bezoekers van de H. Mis kregen na de zegen een toegift van Gilian.s Op pastorie was er koffie en cake. Er werd gezellig nagepraat over een niet alledaagse gebeurtenis. Toen de pastoor alleen achter bleef dronk hij een glas wijn terwijl hij luisterde naar een schitterende cd- opname van Russische klanken uit de hemel: "De Vredeslitanie: Gospodi pomiloej - Heer, ontferm U". Uitgevoerd door Kamerkoor van de Philharmonie van Sint Petersburg onder leiding van Olga Stupneva, een koor dat hij vaker in de kerk van Epen beluisterd heeft in de tijd dat hij daar en in Mechelen pastoor was.