Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Koning Davidbeeld ingezegend

Een beeld uit hout, voorstellend koning David die een harp bespeelt, is op zondagmiddag 4 november 2018 ingezegend in de kerk van Blitterswijck. De inzegening gebeurde tijdens de dienst waarin overleden parochianen herdacht werden waarna de graven gezegend werden. Het beeld dat in bruikleen is afgestaan heeft in de kerk een plek gekregen in de vitrine. Tijdens de viering werden twee psalmen gezongen. Een groot deel van de Psalmen wordt David toegeschreven. De meest bekende psalm is psalm 23 "De Heer is mijn herder". Bisschoppen hebben nogal eens een psalmvers als wapenspreuk uitgekozen. Zo was de wapenspreuk van Albert van Horne, bisschop van Gent gedurende 1681-1694 "Lex tua meditatio mea est". ( Uw wet is mijn bezinning ) Gebaseerd op psalm 119, vers 97. Op de muur van de inloopkapel van de Grote Kerk in Venray is sinds het najaar van 2012 een marmeren tegel aangebracht met in goudkleur de gegraveerde bisschoppelijke wapenspreuk. De overweging die de pastoor hield rond Allerzielen 2018 was gebaseerd op psalm 90, vers 12. "Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult". Een prachtig menselijk gebed. Niet om angstig te berekenen hoeveel wij nog te goed hebben. Ook niet om zwaarmoedig te wanhopen aan de zin van het leven. Maar opdat door bezinning wijsheid mag groeien. Onze dagen tellen betekent heel bewust en dankbaar leven omdat elke dag een geschenk is van God. In de predicatie tijdens de eucharistieviering op zaterdagavond 10 november 2018 die werd opgeluisterd door muziekvereniging Moed en IJver, in het jaar dat ze hun honderdjarig bestaan op meerdere dagen hebben gevierd, refereerde de pastoor aan het bijbelverhaal uit het boek Samuël ( 16,14-23 ) waarin sprake is van koning Saul die gekweld werd door een depressieve en kwade geest. Alleen het harpspel van David, die door Saul hiervoor speciaal in dienst werd genomen zorgde ervoor dat de kwade geest even met rust werd gelaten. Zoals toen ten tijde van David en Saul brengt muziek mensen in de stemming. De pastoor bedankte de jubilerende muziekvereniging voor het jaarlijks opluisteren van de sacramentsprocessie en voor het jaarlijks een muzikale bijdrage leveren op het kerkhof, vóór, tijdens en na het zegenen van de graven. Om de twee jaar luistert Moed en IJver op kerstavond de H. Mis op en brengt zo veel mensen in een kerststemming. Zoals een jubilerende vereniging een geschiedenis heeft zo heeft ook David een geschiedenis. Hij trouwde later met een dochter van Saul en volgde hem op als koning van de Israëlieten. Hij werd de tekstschrijver van veel psalmen die tot de dag van vandaag worden gezongen of gebeden. Voor christenen is David belangrijk omdat verschillende profetieën uit het Oude Testament voorspeld hebben dat de beloofde Messias een afstammeling van koning David zou zijn. In het Nieuwe Testament wordt in Matteüs hoofdstuk 1 de stamboom van koning David naar Jozef uitgewerkt. Hierdoor draagt Jezus mede de titel "Zoon van David".

 

KoningDavid Spreuk Marmeren Tegel