Beschrijving: Parochie Blitterswijck in het NoordLimburgse dorpje Blitterswijck.
RK Parochie OLV Geboorte Blitterswijck (www.parochie-blitterswijck.nl).

Inleidend woord en preek 23-3-2016

Inleidend woord H. Mis voor K.B.O. Blitterswijck op woensdag in de Goede Week. ( 23-03-2016 )

Allen hartelijk welkom in deze eucharistieviering op woensdag in de Goede Week. Er is twee keer aan de bel getrokken. De tweede keer aan de Amandusbel. Door mijzelf. Boven die bel zie je een kruis en daarboven een haan. De haan die praktisch op iedere Rooms Katholieke Kerk te zien is. De haan die onder andere een rol speelt in het lijdensverhaal van Jezus. Op de grootspraak van de apostel Petrus die uitroept: "Ik ben bereid om met U zelfs gevangenis en dood in te gaan" zegt Jezus: "Ik zeg u Petrus: de haan zal vandaag niet kraaien voordat ge driemaal geloochend hebt Mij te kennen." Op de Amandusbel staat de Latijnse inscriptie: "Et continuo gallus cantavit". Die zin betekent: Meteen begon er een haan te kraaien. Het genadevolle moment voor Petrus wanneer hij op dat ogenblik door te kijken naar de blik van Jezus tot inkeer komt. Hij begint te huilen. En dat is voor Jezus genoeg. Als eerste paus mag hij later mensen sterken in hun geloof en hen bijstaan in hun twijfels en onzekerheden. Vandaag staat in het lijdensverhaal het verraad van de apostel Judas centraal. Hij durft nog tegen Jezus te zeggen: "Ik ben het toch niet". Wat een valsheid. De waarheid komt toch aan het licht. Al in de Middeleeuwen had deze woensdag een speciale naam: Schortelwoensdag of schorselwoensdag. Zo genoemd omdat het klokgelui wordt opgeschort tot Stille Zaterdag. Omdat de paaswake dit jaar in Wanssum is zal het klokgelui na deze H. Mis worden opgeschort tot Paaszondag. Belijden we onze zonden om deze eucharistie goed te kunnen vieren.

Preek voor de K.B.O. Blitterswijck op woensdag in de Goede Week. ( 23-03-2016 )

Onlangs is een boek verschenen over Judas. Dat boek is getiteld: "De verontrustende geschiedenis van de afvallige apostel". Dat boek telt 366 pagina's. In de Goede Week worden we als gelovigen geconfronteerd met de rampzalige figuur van Judas Iskariot. In het evangelie van deze dag, voorafgaand aan Witte Donderdag, vervult hij een hoofdrol. Volgens Jezus was het beter voor hem dat hij nooit geboren was. Juist omdat hij de totale loser is, gaat van Judas ook een fascinatie uit. We zouden twee vragen over hem kunnen stellen (1). Als Jezus al wist dat Judas hem zou verraden, waarom liet Hij hem dan tot het einde toe deel uitmaken van de kring van zijn getrouwen? Uit de vele mensen die Hem volgden, koos Jezus er twaalf uit die heel dichtbij Hem leefden. Om te delen in zijn opdracht en die voort te zetten. Hij koos deze groep van twaalf apostelen niet zomaar. Hij had er de hele nacht over gebeden. Maar op een gegeven moment realiseert Jezus zich dat Judas, één van de twaalf van houding verandert. Jezus krijgt in de gaten dat Judas zich innerlijk van Hem verwijdert en zelfs dat hij Hem zal "overleveren", zoals de evangelies dat noemen. Jezus heeft alle twaalf apostelen persoonlijk uitgekozen. Het werkwoord "uitkiezen" is een sleutelwoord in de Bijbel. God heeft Abraham uitgekozen. Hij heeft Israël uitgekozen om het tot zijn volk te maken. Het verbond dat God sluit met zijn volk is onverbrekelijk. De apostel Paulus schrijft hierover: "De genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug, wanneer Hij iemand roept, maakt Hij dat niet ongedaan". ( Rom. 11,29 ) Omdat Jezus de twaalf heeft uitgekozen zoals God zijn volk heeft uitgekozen, kan Hij Judas niet wegsturen. Zelfs al weet Hij dat hij Hem zal verraden. Hij wist dat Hij moest liefhebben tot het einde toe, om ervan te getuigen dat Gods keuze onherroepelijk is. In de nacht van verraad openbaart Jezus de ongekende schittering van Gods liefde. Een tweede vraag die we over Judas zouden kunnen stellen is: Waarom staat er in de evangelies zo weinig over de motieven van Judas? Was hij teleurgesteld omdat hij merkte dat Jezus geen Messias was met een politiek bevrijdingsprogramma? Dacht hij het belang van zijn volk te dienen door een einde te maken aan de loopbaan van Jezus? Sommigen suggereren dat hij bezweek voor de macht van macht en geld. Wat betreft het motief van Judas' daad, zijn er in de evangelies slechts twee aanwijzingen. De ene is de vermelding van de duivel. Hij had Judas ertoe aangezet Jezus te verraden. Laten we die kwade macht niet onderschatten. Gisteren kreeg het kwaad opnieuw een gezicht. In Brussel, het hart van Europa werd geraakt, waar terroristische aanslagen plaatsvonden. De duivel is nog altijd aanwezig en werkzaam, ook in deze tijd, in zoveel verschillende vermommingen. De duivel, ook satan genoemd is degene die tegenwerkt, aanklaagt, lastert, de harmonie probeert te verstoren. De duivel probeert altijd verdeeldheid te zaaien, onrust. Angst en ontmoediging mag in ons leven nooit de overhand krijgen. Zoeken we troost in de H. schrift. Geen woord in de schrift over het motief, zelfs geen zinspeling over het waarom van het verraad van Judas. Het kwaad blijft vaak ook een mysterie. Nooit helemaal te begrijpen. Laat staan op te lossen of te vermijden. Mensen kunnen tijdens hun leven andere keuze's maken. Ontrouw worden. De andere aanwijzing is de verwijzing naar de heilige schrift. Met betrekking tot het verraad van Judas, zegt Jezus: "Wat in de Schrift staat, zal in vervulling gaan: Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd". Psalm 41, vers 10, is geciteerd in het evangelie van Johannes hoofdstuk 13, vers 18. Het is belangrijk om goed te beseffen wat het betekent als er in de evangelies naar de Schrift wordt verwezen. De heilige Schrift is geen filmscenario dat tevoren de rol van elke acteur bepaalt. Judas wordt morgenavond in Amersfoort in "The Passion", gespeeld door Xander de Buisonjé, een popzanger. De hoofdrol in "The Passion" is Jezus en die rol wordt gespeeld door Martijn Fischer. Hij kreeg landelijke bekendheid als evenbeeld van André Hazes in de musical "Hij gelooft in mij" Wanneer je naar het uiterlijk van Martijn kijkt denk je niet direct aan Jezus. Blijkbaar heeft men vooral gekeken naar zijn acteerkwaliteiten. Een rol moet goed gespeeld worden. Wanneer we nog even stilstaan bij dat psalmvers "Die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd". Jezus wil hiermee niet zeggen dat Judas niet anders had kunnen handelen. Jezus wil met het citeren van het psalmvers zeggen dat God de hoofrolspeler blijft bij alles wat er gebeurt. Het verraad van Jezus door Judas loopt uit op een drama. Tegelijkertijd is en blijft God aan het werk. Want als de Schrift vervuld wordt door wat Judas doet, betekent dit dat, op een verborgen manier, Gods plan wordt uitgevoerd. De verwijzing naar de Schrift maakt het mogelijk om te blijven geloven. Zelfs als de duisternis zijn intrede doet. Zelfs als het onbegrijpelijk is wat er gebeurt. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Ook al blijft het verraad van Judas onbegrijpelijk, die liefde van Jezus tot het einde toe is nog veel onbegrijpelijker. De bijbel heeft niet als doel onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om ons tot geloof te brengen. Ze onthullen niet de diepe duisternis van het drama van Judas, maar ze openbaren de onpeilbare en onbegrijpelijke diepte van de liefde van God. Amen.

(1) De twee vragen die volgen en de antwoorden hierop zijn enkele jaren geleden vanuit Taizé op internet geplaatst. Met uitzondering van het ingaan op de actualiteiten zijn deze vragen en antwoorden grotendeels overgenomen en verwerkt in deze preek.